Uzzini, ko sniedz mūsu portāls.

Uzzini, ko sniedz mūsu portāls

Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izstrādāta mājas
lapa - datu bāze www.sus.lv, kas iedzīvotājiem sniedz iespēju operatīvi iepazīties ar spēkā esošajiem Rīgas attīstības plānošanas dokumentiem, ar pārskatiem par Stratēģijas ieviešanu, ar RD struktūrvienībās veiktajiem pētījumiem kopš 2003.gada, ar statistisko informāciju par Rīgu, kā arī iesaistīties un sniegt ierosinājumus pilsētas attīstības plānošanā.

Stratēģija

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar aktuālajiem Rīgas attīstības plānošanas dokumentiem un pārskatiem par Stratēģijas ieviešanu. Stratēģija

Mērķi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Stratēģijā definētajiem stratēģiskajiem mērķiem, uzdevumiem un to izpildi. Mērķi

Statistika

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar statistiskajiem datiem par Rīgu. Statistika

Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Pētījumi

Apkaimes

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar ekspertu un iedzīvotāju vērtējumu par dzīves kvalitāti Rīgas apkaimēs Apkaimes

Prezentācijas

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar prezentācijām par galvenajiem Rīgu raksturojošajiem rādītājiem. Prezentācijas

Vide

Sadaļa izstrādāta Rīgas vides programmas 2012.-2017.gadam ietvaros Vide

Reģistrs

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Rīgas pilsētas pašvaldības politikas plānošanas dokumentiem Reģistrs

 

Notikumi

Apstiprināts aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

Rīgas dome 2016.gada 16.februārī ar lēmumu Nr.3493 apstiprināja aktualizēto Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) Rīcības plānu un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam. Attīstības programmas rīcības un investīciju plāni tiek aktualizēti ikgadēji atbilstoši Rīgas pašvaldības iestāžu iesniegtajai informācijai. 

Rīcības plānā ietverta informācija par plānotajām darbībām un pasākumiem, kurus veiks pašvaldība atbilstoši Attīstības programmā definētajiem deviņpadsmit rīcības virzieniem.

Rīgas attīstības vīzija

Rīga – iespēju pilsēta.

Rīga 2030.gadā...

ir starptautiski atpazīstama Ziemeļeiropas metropole. Rīgas pilntiesīgu piederību Ziemeļeiropas metropoļu saimei pamato dzīves kvalitāte pilsētā, inovatīva ekonomika, vieda un resursus taupoša saimniekošana un moderna pārvalde ar aktīvu iedzīvotāju līdzdalību.

2015.gada 3.novembrī, Rīgas dome (RD) ir apstiprinājusi ikgadējo pārskatu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam (Programma) ieviešanu.

Šis ir pirmais pārskats, kas sagatavots atbilstoši jaunā plānošanas perioda attīstības plānošanas dokumentu – Stratēģijas un Programmas – struktūrai, savukārt kopumā astotais Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) ietvaros sagatavotais pārskats, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes. Šobrīd spēkā esošajos plānošanas dokumentos ir definēti 4 ilgtermiņa mērķi (IM), 19 rīcības virzieni (RV) un 112 uzdevumi, kas pārklāj visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.

Iedzīvotāji Rīgā visvairāk novērtē vides daudzumu un tās kvalitāti, skolu pieejamību, kultūras un sporta iespējas, kā arī veloceliņu kvalitāti pilsētā

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Pretendentu apvienību, ko veido SIA „Aptauju centrs” un SIA „Excolo Latvia” šā gada maijā un jūnijā jau septīto reizi veica aptauju par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem, aptaujājot 2043 Rīgas iedzīvotājus viņu dzīves vietā.

Aptauja tiek veikta plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības ietvaros, lai novērtētu 38 rādītājus, kas iekļauti Rīgas attīstības programmā pret sagaidāmo vērtību, kas būtu jāsasniedz 2020.gadā.