Pārlekt uz galveno saturu

Vide

 

EU     Baltic Sea Region    ECO Region

Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Baltijas jūras reģiona sadarbības tīkla projekts – Eko reģions“ ietvaros tika sagatavota Rīgas vides programma 2012.-2017.gadam. Programmas īstenošanas pārraudzībai ir izveidota www.sus.lv Vides sadaļa, kurā ir ietverti vides indikatori, kas iedalīti atbilstoši Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2025.gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem.
 
Vides indikatori ir izstrādāti, lai novērtētu vides situāciju Rīgā un to, kā Rīgas vides programma 2012.-2017.gadam ir sekmējusi izmaiņas vides problēmu risināšanā. Vides indikatori ir situācijas un politikas ieviešanas vērtēšanas instruments, kas objektīvi un kvantitatīvi parāda attīstības virzienu, norādot, cik efektīvi ir ieviestas plānotās rīcības, vai konstatē tendences vai kādu parādību, kam vides politikas veidotājiem ir jāpievērš uzmanība.
 
Vides indikatori ir jau izstrādāti nacionālā līmenī, lai vērtētu vides stāvokli valstī. Eiropas Savienība ir izstrādājusi vienotus indikatorus, kas vērtē pašvaldību darbību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Eiropas statistikas birojs (Eirostat) ir izstrādājis indikatorus pilsētu vērtēšanai, kur ir arī atsevišķi izdalīti svarīgākie vides indikatori. Šie indikatori ir ņemti kā piemēri, arī iesakot Rīgas vides programmas ieviešanas izvērtēšanu. Dažiem Eiropas indikatoriem līdz šim nav veikta datu vākšana vai uzskaite pilsētas mērogā, taču, lai nodrošinātu Rīgas salīdzinājumu ar citām Eiropas pilsētām, turpmākos gados to būtu ieteicams apkopot vai veikt atsevišķus pētījumus.
 
Daļa no indikatoriem ir balstīta ne tikai uz monitoringa vai statistikas datiem, bet gan uz veikto socioloģisko aptauju datiem. Tādējādi tiek noskaidrots sabiedrības viedoklis vai vērtējums par svarīgiem vides pārvaldības jautājumiem Rīgā.
 
Indikatori ar standarta burtiem ir ietverti Rīgas vides programmas 2012.-2017.gadam esošās situācijas raksturojumā, tādējādi dodot atskaites punktu turpmākajam izvērtējumam. Indikatori slīpā rakstā programmas esošās situācijas aprakstā nav ietverti, jo nav pieejami attiecīgi dati vai nav veikti attiecīgi pētījumi. Ar trekniem burtiem atzīmētie ir izvēlēti kā galvenie attiecīgo vides situāciju raksturojošie indikatori. Datu un informācijas apkopošana būtu jāveic Rīgas vides programmas 2012.-2017.gadam īstenošanas laikā.
 
Rīgas vides programmas 2012.-2017.gadam izstrādes ietvaros diagrammu sadaļa papildināta ar Rīgas vides situāciju raksturojošām diagrammām par esošo situāciju Rīgā - gaisa kvalitātes, ūdens kvalitātes,  mežsaimniecības, atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas jomās.