Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats

A A A
teksta versija
A A A