Mērķi

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) un Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) ir Rīgas pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti, kas tika apstiprināti 2014.gada 27.maijā ar Rīgas domes lēmumu Nr.1173.

Stratēģija ir Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, telpiskās attīstības perspektīva un attīstības prioritātes.

Rīgas pilsētas pašvaldība izvirza šādus četrus ilgtermiņa attīstības mērķus:

IM1         Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība (IM1 izpilde

IM2         Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika (IM2 izpilde)

IM3         Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide (IM3 izpilde)

IM4         Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole (IM4 izpilde)

Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai.

Attīstības programmā izvirzītie  rīcības virzieni (19) skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares. Normatīvajos aktos pašvaldībai ir noteikta plaša kompetence, turklāt pašvaldība risina arī citus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, tāpēc ir izvirzīti deviņpadsmit rīcības virzieni. 

no 2014
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
RV15 Laba vides kvalitāte
PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
RV17 Augoša daudzprofilu osta
RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
no 2010
PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība
PM2 Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi
PM3 Uz starptautisku sadarbību vērsta ekonomikas attīstība
PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
M5 Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība
M6 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
M7 Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika
M8 Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika
M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
M11 Droša pilsētvide
M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
līdz 2009
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
M4 Nodrošināta sabiedrība
M5 Veselīga un aktīva sabiedrība
M6 Ģimeniska sabiedrība
M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
M8 Garīgi bagāta sabiedrība
M9 Informēta sabiedrība
M10 Augstas pievienotās vērtības ekonomika
M11 Daudzveidīga un augoša ekonomika
M12 Partnerīga ekonomika
M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
M14 Tīra un zaļa pilsētvide
M15 Droša pilsētvide
M16 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
A A A
teksta versija
A A A