Vides pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrāde Pilsētvide PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte Download file
Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis Download file
Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis Download file
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.–2020.gadam Vide RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana Download file
Piesārņojuma izpēte Sarkandaugavas kanālā Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Rīgas pilsētas robežās ierīkoto novērojumu un izpētes urbumu stāvokļa novērtējums Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Smalko daļiņu PM10 sastāva un morfoloģijas analīze un zonējuma kartes izstrāde Rīgai Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas koku izpēte Vide RV15 Laba vides kvalitāte Download file
Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file
Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves teritorijās un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde - īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file
Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējums Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A