Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Rīcības plāns Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus analīze Ekonomika PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte Download file
Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file
Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves teritorijās un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde - īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file
Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējums Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība Download file
Iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas iedzīvotāju aptauja Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde Stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāns Pilsētvide M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta Download file
Pierīgas iedzīvotāju dzīves vietas izvēles kritēriji Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Working4Talent Human Capital and Innovation. Ziņojums Ekonomika M7 Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika Download file
Working4Talent Human Capital and Innovation. Report Ekonomika Download file
Pētījuma „Eiropas Komisijas iniciatīvas JESSICA ieviešanas iespēju Rīgas domes pilsētvides attīstības un atjaunošanas projektu īstenošanai izvērtēšana” gala ziņojums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A