Pētījumi

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar pašvaldības veiktajiem pētījumiem. Lai atvieglotu meklēšanu, pētījumus ir iespējams atlasīt pēc pētījuma veikšanas gada, kategorijas un pēc pasūtītāja. Daļa pētījumu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz pētījumu ir obligāta!

 

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Sarežģītāko lietu un sagatavotu procesuālo dokumentu apkopošana un analīzes veikšana. Sociālie procesi, Vispārīgi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Pastāvīgi pētīt, analizēt Rīgas raj. (priekšpils.) skolu Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdēs izvirzītās aktuālākās problēmas skolās u.c. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta organizētā semināra „Sociālā pedagoga un sociālā darbinieka loma skolas un ģimeņu problēmu risināšanā un rezultātu analīze. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Analizēt starpinstitucionālās darbības nepilnības starp tiesību aizsargājošām organizācijām, izvērtēt priekšlikumus tās uzlabošanai (noorganizēt semināru par šo tēmu). Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Analizēt Rīgā ģimeņu pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs (ziņojums RD). Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Izzināt un analizēt sociālās pediatrijas pieredzi kaimiņvalstīs un to saistību ar sociālo pediatriju un sociālo psiholoģiju. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Pētīt un analizēt agresijas cēloņus un izpausmes Rīgas skolēnu savstarpējās attiecībās. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Piedalīties Valsts Cilvēktiesību biroja organizētājā aptaujā Rīgas pilsētas skolās. Apkopot un analizēt tās rezultātus. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Analizēt skolu klašu audzinātāju sagatavotības līmeni sociālajos jautājumos un pilsonisko nostādni. Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Izanalizēt informatīvā semināra „inovācijas bērnu pienākumu un tiesību nodrošināšanā Rīgā” iesniegtos metodiskos materiālus. Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
“Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu” Iedzīvotāji, Sociālie procesi M5 Veselīga un aktīva sabiedrība Download file
Jauno tehnoloģiju atkarības izplatība jauniešu vidū Rīgā” Iedzīvotāji, Sociālie procesi M5 Veselīga un aktīva sabiedrība Download file
Pilsētas mārketinga stratēģija. Ieteikumi par stratēģijas izstrādes principiem un struktūrplānu (projekta BaltMet Inno ietvaros) Ekonomika, Vispārīgi M11 Daudzveidīga un augoša ekonomika Download file
Pilsētas mārketinga stratēģija. Pārskats par stratēģijas izstrādes teorētisko pamatojumu (projekta BaltMet Inno ietvaros) Ekonomika, Vispārīgi PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika Download file
Attieksme pret projektu „e-Rīga” 2007. gadā Pilsētas pārvaldība M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta Download file

Lapas

A A A
teksta versija
A A A