Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam realizācijas izvērtējuma shēmas