„Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”)

Pētījumu daļu rezultāti:

1. Sociālekonomisko aprēķinu daļa  Sociālekonomisko vērtību sistēmas izstrāde un vērtību noteikšana(http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/Aprekinu_veiksana_29_08_2016__2.pdf )

2. Telpiskā un sociālā daļa

    Telpiskā un sociāla daļa KOPSAVILKUMS (http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/telpiska-sociala-dala-gala-BETA.pdf )

    Telpiskā un sociāla daļa kopsavilkums lēmumu pieņēmējiem (http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/exesum-BETA.pdf )

    Telpiskā un sociāla daļa DZĪVOKĻU NAMU KVARTĀLU ATLANTS (http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/atlas-FINAL-beta.pdf )

3. Vides daļa

     Putekļu daļiņu mērījumu rezultātu apkopojums (http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/RSU_Petijuma_PM10_PM2_5_apraksts_2016.pdf)

     Vides trokšņa mērījumu rezultātu apkopojums (http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/RSU_Petijuma_troksnis_kopsavilkums_2016.pdf)

     CO, CO2 un O3 mērījumu rezultātu apkopojums (http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/RSU_petijums_CO_CO2_un_O3_2016.pdf)

4. Tehniskā daļa

    Ēku energoefektivitātes jautājumi klimata pārmaiņu draudu kontekstā (http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/Teh_kopa_gala.pdf)

 Pielikumi

     RĪGAS PILSĒTAS SILTUMSALAS EFEKTA ATTĀLĀS IZPĒTES NOVĒRTĒJUMS (http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/PZR_Rigas_Siltuma_Sala_RS.pdf )

     sociālekonomisko aprēķinu daļas fokusgrupu atskaites. 13.01.2016. fokusgrupas atskaites

1.daļa http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/SoC_1.pdf ;

2.daļa http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/SoC_2.pdf

3.daļa http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/SoC_3.pdf );

     Telpiskās un sociālās daļas fokusgrupu atskaites 25.02.2016.Fokuss grupas atskaite (http://site221487.mozfiles.com/files/221487/J_FCG_iesaiste_un_informetiba_25_02__atskaite_Edit-1.pdf) ; 

02.03.2016.Fokuss grupas atskaite( http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/J_FCG_pielagosanas_02_03__atskaite_Edit.pdf) ;

FOKUSGRUPU DISKUSIJU UN INTERVIJU ANALĪZE, INTERPRETĀCIJA, SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS (http://site-221487.mozfiles.com/files/221487/RPAB_socialas_un_telpiskas_sadalas_nosleguma_atskaite__14_04_2016.pdf) .

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Informācija projekta vietnē http://www.rigasklimats.lv/
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
A A A
teksta versija
A A A