PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm

Pētījums Pētījums veikts Faili
Ainavu plāna izstrāde 2015 Download file
Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte 2013 Download file
Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju izpēte 2013 Download file
Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana 2013 Download file
Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves teritorijās un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju 2012 Download file
Pierīgas iedzīvotāju dzīves vietas izvēles kritēriji 2014 Download file
Pētījuma „Eiropas Komisijas iniciatīvas JESSICA ieviešanas iespēju Rīgas domes pilsētvides attīstības un atjaunošanas projektu īstenošanai izvērtēšana” gala ziņojums 2013 Download file
Ziņojums „Par graustiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” 2013
Sarkandaugavas upes vecās gultnes daļas teritorijas ilgtspējīgas lietusūdeņu apsaimniekošanas potenciāla novērtējums 2013
Grunts un gruntsūdens kvalitātes izpētes un kompleksas ģeotehniskās izpētes izstrāde Skanstes apkaimē 2013
Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpēte Rīgas centra daļā 2013
Gājēju un velosatiksmes plūsmu novērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā 2013 Download file
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” esošo un piekrītošo brīvo zemesgabalu attīstības projektu izstrādāšana 2013
Aptaujas anketas sagatavošana Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par dzīves kvalitāti 2013 Download file
Rīgas domes atbalsta nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nodrošina Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas autentiskuma saglabāšanu un ēkas statusam un kultūrvēsturiskajai vērtībai atbilstošu ēku renovāciju un restaurāciju, efektivitātes novērtēj 2013 Download file

Lapas