PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)

Stratēģiskais mērķis ietver sevī pilsētas decentralizācijas ideju, attīstot pilsētas apkaimes, tādejādi samazinot slodzi pilsētas centram, un teritoriju ilgtspējīgas attīstības ideju. Par prioritāti tiek virzīta degradēto teritoriju revitalizācija un pilsētvides kvalitātes uzlabošana, kā arī tiek akcentēta ūdensmalu teritoriju attīstība.

Mērķi raksturojošie rādītāji

Pētījums Pētījums veikts Faili
Būvniecības un rekonstrukcijas moratorija dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās izvērtējums turpmākai teritorijas izmantošanai 2007
Rīgas pilsētas ainavu teritoriju izdalīšana, analīze un novērtēšana 2009 Download file
Rīgas pilsētas degradēto objektu un teritoriju revitalizācijas programma 2009 Download file
Vadlīniju izstrāde Rīgas pilsētas inženierinfrastruktūras turpmākai attīstībai 2009 Download file
Robežietvara noteikšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pašvaldības iespējām revitalizēt dzīvojamo māju rajonus 2006 Download file
Labās prakses noteikšana un izvērtēšana pašvaldības iespējām revitalizēt dzīvojamos rajonus 2006 Download file
Dzīvojamo rajonu apzināšana un inventarizācija Rīgas pilsētā dzīvojamo rajonu atdzīvināšanas (revitalizācijas) projekta ietvaros 2006 Download file
Avārijas stāvoklī esošo un dzīvošanai nepiemēroto daudzdzīvokļu māju apzināšana Rīgā 2005, 2006
Tiesiskā regulējuma izpēte saistībā ar sabiedrisko drošību apdraudošo ēku (būvju) nojaukšanu (sakārtošanu) un ieteikumiem tā pilnveidošanai 2008
Priekšlikumi normatīvā regulējuma izmaiņām, saistībā sabiedrisko drošību apdraudošo ēku (būvju) nojaukšanu un sakārtošanu. Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 2008
Rīgas apbūves aizsardzības un pilsētbūvniecības pieminekļu teritoriju izpēte un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas atsevišķu teritoriju apbūves fragmentu izpēte 2007, 2008
Transportlīdzekļu ekspluatācijas un pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kontekstā analizējot vieglo taksometru tarifu aprēķināšanas metodiku un sniegt atzinumu par ekonomiski pamatota tarifa apmēru Rīgā 2008
Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas izstrādes ietvaros veikts Daugavas kreisā krasta apbūves darba maketa papildinājums - reljefa, stilizēta apzaļumojuma, ceļu tīkla un atsevišķu ēku apjoma izveide 2008
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas krastmalu fotofiksācija 2008
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums Rīgas teritorijas plānojuma 2006. - 2018. gadam grozījumiem 2008, 2009 Download file

Lapas