PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība

Stratēģijā izvirzītais mērķis ir veicināt interesi par izglītību, kā arī izglītības pieejamību, piemērotību tirgus vajadzībām un kvalitāti. Mērķis ir vērsts uz visu vecuma grupu Rīgas iedzīvotājiem.  

Mērķi raksturojošie rādītāji 

Pētījums Pētījums veikts Faili
Rīgas domei sagatavot priekšlikumus par otrgadniecības novērtēšanu skolās (izpēte). 2004
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta gadagrāmata 2008 2009 Download file
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta gadagrāmata 2004 2005 Download file
Skolēnu fiziskā aktivitāte un sporta stundu kavējumu iemesli 2008, 2009
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta gadagrāmata 2005 2006 Download file
1. klašu skolēnu gatavība skolai, izmantojot Tove Krogl zīmējumu testu 2009
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta gadagrāmata 2006 2007 Download file
Aptauja „Par apzinātajām problēmām sagatavošanas grupā bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguves uzsākšanai” 2009
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments gadagrāmata 2007 2008 Download file
Pārskats par izglītības iestāžu darbību 2009./2010.m.g. 2009 Download file
Klašu audzinātāju un sociālo pedagogu sadarbība vispārizglītojošajā skolā 2007
Ēdināšana skolā 5.- 9. klašu skolēniem 2004
Sākumskolas skolēnu socializācijas prasmju trūkuma cēloņu sakarību izpēte 2007
Skolas atbalsta personāla komandas darbības izvērtējums: izpēte, analīze, ieteikumu izstrāde 2007, 2008
Aptaujas „Par apzinātajām problēmām sagatavošanas grupā bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguves uzsākšanai” materiāla aprobācija 2007

Lapas

     Mērķa izpilde