Kopējā pievienotā vērtība Rīgā pa darbības veidiem 2014., 2015. un 2016. gadā faktiskajās cenās, tūkst.EUR

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 30.12.2019.

201420152016
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība784647150566474
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde239615382059
Apstrādes rūpniecība873714887934884603
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana184656244175296043
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija572475810745637
Būvniecība747046814518664766
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts184455219406241942040
Transports un uzglabāšana10418739929821020601
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi252445273250266229
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi798146825053897328
Finanšu un apdrošināšanas darbības790330857329896509
Operācijas ar nekustamo īpašumu1 40798012796961417672
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi696695795638807206
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība384451401391431217
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana856745889248886009
Izglītība437093448201452424
Veselība un sociālā aprūpe361131397313416189
Māksla, izklaide un atpūta227784231108245091
Citi pakalpojumi120655131758133513
A A A
teksta versija
A A A